Awards

uFraction8 Poland Awarded Project by NCBiR

NCBiR has awarded this project to uFraction8 for the research, development and acceleration of our technology into the market.

Dr Brian Miller

December 10, 2021

UFRACTION8 PLSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany zFunduszy Europejskich pt. „Opracowanie nowoczesnej technologii zbioru biomasy,opartej na spararelizowanych systemach mikroprzepływowych”

 

Celem projektujest opracowanie nowej technologii zbioru biomasy, opartej na spararelizowanychsystemach mikroprzepływowych.

 

W wynikuprzeprowadzonych prac B+R Wnioskodawca planuje opracować technologię, którarozwiąże problemy i zagadnienia wskazane w punkcie powyższym. W tym celu UF8planuje wytworzyć urządzenie, oparte na koncepcji wieży, która składać siębędzie z max. 5 poziomów, zawierających do 20 modułów wypełnionych chipami dofiltracji mikroprzepływowej. Każda warstwa (piętro) zawierająca moduły jestfunkcjonalną jednostką filtrującą, a sam pomysł pionowego ułożenia warstw(pięter) stanowi rozwiązanie problemu optymalizacji przestrzeni u końcowychużytkowników technologii bio-producentów. Koncepcja, która zostanie opracowanaw ramach realizowanego wniosku, dzięki swojej konstrukcji, umożliwi płynną iwydajną filtrację biomasy, przy jednoczesnej możliwości monitorowania procesuza pomocą wyspecjalizowanej elektroniki, co czyni sprzęt systemem IOT.

 

Technologiabędzie miała zasadnicze funkcjonalności:

·        oddzielanie komórek od medium

·        zbiór biomasy

·        odwodnienie biomasy

·        równe rozprowadzanie cieczy posystemie

·        monitorowanie biomasy orazpracy systemu podczas zbioru

 

W porównaniu zinnymi urządzeniami do zbioru biomasy dostępnymi obecnie na rynku, instrumentuF8

·        zaspokoi potrzebę skalowalnegoniskoenergetycznego rozwiązania, odzyskiwania biomasy (redukcja o minimum2kWh/m3),

·        zredukuje koszty na etapiepierwotnego odzyskiwania biomasy o około 75% (dotychczas – do 80% kosztówcałego procesu), poprzez wykorzystanie jednoetapowego systemu filtracji, wefekcie czego zmniejszeniu ulega ilość zużywanej energii oraz czasu pracy

·        zwiększy ilość odzyskiwanejbiomasy do 15%.

 

Kosztkwalifikowalny: 9 540 170.99 PLN

Kwotadofinansowania: 6 223 587.19 PLN

 

 

 

UFRACTION8 PLSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is implementing a project co-financed by European Funds entitled. “Development of modern technology for biomass harvesting, based on parallelized microfluidic systems”.

 

The aim of the project is to develop a new biomass harvesting technology based on multiplexed microfluidic systems.

 

As a result of the R&D work carried out, the Applicant plans to develop a technology that will solve the problems and issues indicated in the section above. To this end,UF8 plans to manufacture a device, based on the concept of a tower, which will consist of max. 5 levels, containing up to 20 modules filled with microfluidic filtration chips. Each layer (floor) containing modules is a functional filtration unit, and the very idea of vertical arrangement of layers (floors)is a solution to the problem of space optimization at the end-users of bio-manufacturing technology. The concept, which will be developed as part of the ongoing proposal, will enable smooth and efficient filtration of biomass thanks to its design, while being able to monitor the process with specialized electronics, making the equipment an IOT system.

 

 

The technology will have essential functionalities:

·        separation of cells from the medium

·        biomass harvesting

·        biomass dehydration

·        even distribution of liquid through the system

·        monitoring of biomass and system performance during harvesting

 

Compared to other biomass harvesting equipment currently on the market, the uF8 instrument

·        will meet the need for a scalable low-energy solution, biomass recovery (minimum 2kWh/m3 reduction),

·        will reduce costs at the primary biomass recovery stage by about 75% (up to 80% of the cost of the entire process to date), by using a single-stage filtration system, resulting in a reduction in the amount of energy consumed and operating time

·        will increase the amount of recovered biomass to 15%.

 

Eligible cost: PLN 9,540,170.99

Grant amount:6,223,587.19 PLN

Read next

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.